За нас

Nullam euismod commodo
Телекомплект Логистика е част от Телекомплект АД – фирма, специализирана във високо строителство, промишлено, социално – битово и кабелно строителство, ремонт и преустройство, ремонт на машини и съоръжения, производство на нестандартно метално оборудване. Във фирмата е въведена Интегрирана система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, спрямо международните стандарти ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.
Nullam euismod commodo

 

Телекомплект Логистика предоставя широка гама от логистични услуги, включващи: доставка, транспорт, съхранение, експедиция, 3PL и др. Компанията притежава високо стелажна складова база, разположена в промишлена зона Илиянци, на 2100 кв.м складова площ и осигурява възможност за складиране на 2700 палетоместа. Осигурени са:

WMS система;
Функционални рампи;
Контрол на температура 0/ 30° С;
Пожароизвестителна система;
Видеонаблюдение;
Жива охрана.

 

 

 

Сертификати

В компанията е въведена Интегрирана система за управление, която включва:

ISO 9001 Система за управление на качеството.
ISO 14001 Система за управление на околната среда.
OHSAS 18001 Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд.

 

Телекомплект АД е вписан в Централния професионален регистър на строителя за следните групи строежи:
I. ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения
II. ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура
III ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура
IV. ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда
V. ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи

Всички права запазени ©2018: Телекомплект АД