Телекомплект Логистика

Телекомплект Логистика предоставя широка гама от логистични услуги, включващи: доставка, транспорт, съхранение, експедиция, 3PL и др.
Компанията притежава високо стелажна складова база, разположена в промишлена зона Илиянци, на 2100 кв.м складова площ и осигурява възможност за складиране на 2700 палетоместа. Осигурен е контрол на достъпа и пожароизвествяне.

Доставка

1. Прием на стоки за складиране
Доставката на продуктите (приемане за складиране) се съгласува с оторизирания представител/ и на Възложителя. Всички продукти, преди настаняването им в палето зоната, подлежат на входящ контрол за проверка на съответствието между документалната и физическа наличност. При изискване на Възложителя, контролът се извършва в присъствието на негов представител. Съответстващата стока се настанява на определените за клиента места.
Обособена е зона за входящ контрол, отговаряща на изискванията за защита на продуктите от атмосферните влияния,   като са осигурени мерки за избягване смесването на стоката с продукти и материали от други доставки – на други клиенти.

2. Приемане на заявки за доставка
Извършване на 100 % изходящ контрол – проверка на излизащите от склада заявки, съобразно заложените критерии за контрол. Правилното окомплектоване на заявки и документи за всеки клиент.

Коректно оформяне на документите за експедиция.

3. Функционални рампи

4. Товаро – разтоварна техника

Съхранение

1. Подреждане на продуктите
Извършва се съгласно всички условия на съхранение, посочени върху опаковката на продукта и съгласно изискванията, уточнени от клиента. По този начин се елиминира риска от увреждане на продукта от фактори като светлина, замърсители или неподходяща температура.

2. Поддържане на стокови наличности при спазване на принципите FIFO (First in, First out)/ FEFO (First expired, First out). Чрез внедрения метод за завеждане и изписване на продуктите в складовата програма се минимизира риска от залежаване на стоките. Постъпилите първо стоки, първи се изписват и снемат от отчетност.

3. Управление на склада чрез WMS (Warehouse management system) система, което осигурява:
   • намаляване времето за изпълнение на заявките;
   • намаляване броя на грешките при обработка на заявките;
   • възможност за обработване на голям брой заявки за кратко време;
   • стриктно следене на партида и срок на годност.

4. Управление на наличностите.

Съгласно изискванията на клиента, се изготвят справки за складовата дейност, което включва: наличности, наличности към минала дата, справки за заетост на палетоместа, справки на движение на стока по дати, артикули, партиди, справка за движение на стока (вход и изход) и други.

5. Обособена зона за съхранение на несъответстващи продукти:

Създадени са мерки за идентифициране и управление на несъответстващи продукти, с цел предотвратяване на тяхната непреднамерена доставка. Продуктите се отделят в обособената за целта зона и се съхраняват там, до получаване на решение от Клиента за начина на разпореждане с тях.

6. Контрол против вредители:
   • Осигурени мерки за предотвратяване достъпа и унищожаване на вредители в складовата база.
   • Договор с лицензирана фирма за извършване на дезинфекционни, дезинсектиционни и дератизационни дейности (ДДД дейности).
   • Периодична обработка против вредители.

Допълнителни услуги

1. 3 PL (Third party logistics)
3 PL е изнесена (външна) логистична услуга, която обхваща управлението на всички дейности, свързани с движението на продуктите до местата, до които е изискано да бъдат преместени/ доставени. Собствеността върху продуктите е на Възложителя на услугата 3 PL, като Изпълнителят получава, съхранява и транспортира продуктите за своя сметка и отговорност. В бизнеса, 3 PL има широко приложение във всички договорени услуги, включващи съхранение и транспорт. Услугата може да бъде използвана самостоятелно само за транспортиране или само за съхранение, но може да обхваща и система от процеси, осигуряващи ефективното функциониране на цялата верига на доставки.

Защо да изберете нас за Ваш 3 PL партньор?
Използването на 3 PL доставчик спестява на компаниите значителни ресурси – както финансови, така и човешки. Ние предлагаме модерна логистична услуга, която дава възможност за аутсорсинг на всички или част от логистичните дейности. Ние предлагаме пълно складово и логистично обслужване, ресурсно подсигурено със съвременна софтуерна система, даваща възможност за пълна отчетност, в периодичност, съобразно поставените от клиента изисквания.
2. Управление на риска.

3. Cross-docking (Договорна логистика).

Договорната логистика означава дистрибуция на стоката директно от производителя/ вносителя до клиента, без складиране и без наличието на дейности, свързани с манипулиране със стоките (или с минимални такива). При този тип услуга, стоката се позиционира директно в зона за екпедиция, без приемането й за съхранение в палето зоната. Предимствата на договорната логистика са:

• Минимизиране на дейностите по манипулиране със стоките;
• Намаляване на необходимостта от съхранение на продуктите в склад, следователно намаляване на необходимостта от големи складови площи;
• Намаляване на разходите за персонал, поради липсата на дейности като опаковане и съхранение;
• Намаляване на времето за доставка до крайния клиент, което води до повишаване на клиентската удовлетвореност;
• Възможност за намаляване на транспортните разходи чрез транспортиране на стоката в пълен камион.
За някои продукти е изключително подходящо приложението на услугата Cross-docking, например:
• Нетрайни продукти, изискващи незабавно изпращане;
• Висококачествени продукти, които не изискват извършването на качествен контрол при получаването им;
• Продукти, които предварително са маркирани и етикетирани, и са готови за продажба към клиентите;
• Рекламни материали и артикули;
• Основни продукти с постоянно търсене или с незначителни промени в търсенето;

4. Палет мениджмънт.
Водене на отчетност и връщане на празни палета и амбалаж към клиентите.

5. Опаковане и разопаковане на стоки и палета – съгласно изискванията на клиента.

6. Етикетиране – съгласно изискванията на клиента.

7. Образуване на комплекти (вкл. разпадане и проследяване). Създаване на промо пакети и пратки.

8. Справки – съгласно изискванията на клиента.

9. Управление на документооборота – окомплектоване на набор документи протоколи, фактури и пр.

10. Инвентаризация – частична, пълна, дневна, месечна, тримесечна, годишна.

Транспорт

1. Подготовка на стоките за експедиране
На база на постъпили заявки от клиентите, продуктите се подготвят за експедиция съгласно поставените изисквания, което включва дейности като: палетизиране/ препалетизиране, пакетиране, етикиране, стикиране, фолиране и др.

2. Снабдяване и дистрибуция.

3. Управление на върнати стоки.

4. Управление на несъответстващ продукт, блокирана и бракувана стока.
Всички права запазени ©2018: Телекомплект АД