Тел.: +359 887 439 713 office@logistic.bg

3 PL е изнесена (външна) логистична услуга, която обхваща управлението на всички дейности, свързани с движението на продуктите до местата, до които е изискано да бъдат преместени/ доставени. Собствеността върху продуктите е на Възложителя на услугата 3 PL, като Изпълнителят получава, съхранява и транспортира продуктите за своя сметка и отговорност. В бизнеса, 3 PL има широко приложение във всички договорени услуги, включващи съхранение и транспорт. Услугата може да бъде използвана самостоятелно само за транспортиране или само за съхранение, но може да обхваща и система от процеси, осигуряващи ефективното функциониране на цялата верига на доставки.

Защо да изберете нас за Ваш 3 PL партньор?

Използването на 3 PL доставчик спестява на компаниите значителни ресурси – както финансови, така и човешки. Ние предлагаме модерна логистична услуга, която дава възможност за аутсорсинг на всички или част от логистичните дейности. Ние предлагаме пълно складово и логистично обслужване, ресурсно подсигурено със съвременна софтуерна система, даваща възможност за пълна отчетност, в периодичност, съобразно поставените от клиента изисквания.